Шүүгчид (Judges)


[ШҮҮГЧИД текст]


Шүүгчид [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][pdf]Шүүгчид - Иудейчүүдийн гэмийн тойрог
Энэ үеийнхэн бол Иошуа болон Яавэг мэдэхгүй хүмүүс юм. Нөгөөтэйгүүр хүмүүс нүдэндээ зөв гэж тооцсон бүхнээ үйлддэг цаг байлаа. Үндэстэн дураараа авирлагч анархи байдалтай байсан юм. Шүүгчдийн үе бол Бурханы засаглал буюу "теократик"-аас нэг хүний засаглал буюу "монархи" засаглал руу шилжсэн үе байв. Израиль долоон удаа гэмийн тойрогт орсон юм. Энэ номд Дебора, Барак, Гидеон, Жефта ба Самсоны тухай гардаг.