Рут


[РУТ текст]


Рут [1][2][3][4][pdf]РУТ - Цагаатгалын дууль
Энэхүү гайхалтай хайрын түүхэнд хэдий амьдрал нь эмгэнэлтэйгээр эргэсэн ч эцэстээ ялалтаар төгсөж буй бүсгүй хүний цэвэр ариун амьдралын хүч чадал хийгээд эр хүний ухаалаг өгөөмөр хайрын талаар өгүүлнэ. Энэ бол шүүгчдийн үе болох харанхуй цагийн дунд гялбах чумэг түүх байсан юм. Боаз Рут хоёр хоёулаа Бурханы мэлмийд зөвт байсан бөгөөд ялагчид билээ. Хадам ээжээ хайрлах Рутын хайрын улмаас Бурхан түүнийг харь үндэстний шүтээн шүтэх шийтгэлээс цагаатгаж, харин Боазын хайр Рутыг ядуурал, бэлбэсрэл, үр хүүхэдгүй байдлын ичгүүрээс цагаатгасан юм. Тэр хоёрын удмаас биднийг мөнхөд цагаатгах Христ мэндэлсэн билээ.