ХАГГАИ (Haggai)


[ХАГГАИ текст]


Хаггаи [1][2][pdf]


ХАГГАИ - Бурханы өргөө
Вавилоны цөллөгийн дараа Иерусалимд сүмийг дахин сэргээхэд Зеруббабел Хаггаи болон Зехариа нараас их урам авсан. Хаггаи хүмүүст өөрийн байр, амьдралаас илүүгээр эхлээд Бурханы өргөөг байгуулахад зориулах талаар зааж байв. Хаггаийн номлолыг Матай 6:33-аар дүгнэж болно. Бурханыг бүхний эхэнд тавих нь аль ч цаг үед зөв байсаар ирсэн бөгөөд Бурхан бидний хэрэгцээг тийнхүү хангадаг гэдгийг бид сурч чадна.