ИОЕЛ (Joel)


[ИОЕЛ текст]


Иоел [1][2][3][pdf]


ИОЕЛ - Иудагийн шийтгэлийн өдөр
Царцааны их нүүдэл гай гамшиг Иоелийн өдрүүдэд болсон нь Иуда өөрийн Эзнийг үл ойшоогүй бол яг л ийм гайд учрахыг билэгдлээр хэлж байсан юм. Бурхан өөрийн Үгээрээ бидэнд аюулын дохиог өгөхдөө хамтад нь гэмших, тийм байдлаас чөлөөлөгдөх, уучлагдах боломжийг хамтад нь олгодог билээ. Хэдийгээр шийтгэл ирэх нь гарцаагүй боловч Бурхан өөрийн үлдэгсдийн төлөө ирээдүйн итгэл найдварыг өгөхдөө Түүний Ариун Сүнс бялхан буун ирэх эш үзүүллэгийг Иоелээр хэлсэн юм. Эзэнийг эсэргүүцэгч нь шийтгэгдэнэ. Харин гэмшиж Эзэнд итгэсэн нь аврагдах болно.