МАЛАХИ (Malachi)


[МАЛАХИ текст]


Малахи [1][2][3][4][pdf]


МАЛАХИ - Мессиагийн өмнө явах элчийн тухай
Малахи номоор ХГ-ий эш үзүүлэгчдийн үйлчлэлийн хөшгийг татдаг. Гэхдээ эш үзүүллэгийн номоо дуусгахдаа дараагийн үзэгдэлд зориулж тайзыг бэлтгэнэ. Хамгийн гол Нэгэн нь хараахан ирээгүйг тэр эш үзүүлнэ. Мөн Иохан Баптистын үйлчлэлийг бэлтгэнэ. Абрахамаас хойш 2000 жилийн турш Бурханы ард түмэн болсон хүмүүсийн сүнслэг байдал, цагаатгалын нөхцөл байдлын талаар Малахи өгүүлдэг. Эхлэл ном ерөөлөөр эхэлж байсан ч Малахи ном хараалаар төгсдөг. Харин Шинэ Гэрээний хамгийн сүүлчийн ном ерөөлөөр төгсдөг гэдгийг санаарай.