МАЛАХИ (Malachi)

[МАЛАХИ текст]

Малахи [1][2][3][4][pdf]

МАЛАХИ - Мессиагийн өмнө явах элчийн тухай Малахи номоор ХГ-ий эш үзүүлэгчдийн үйлчлэлийн хөшгийг татдаг. Гэхдээ эш үзүүллэгийн номоо дуусгахдаа дараагийн үзэгдэлд зориулж тайзыг бэлтгэнэ. Хамгийн гол Нэгэн нь хараахан ирээгүйг тэр эш үзүүлнэ.