ОБАДИА (Obadiah)


[ОБАДИА текст]


Обадиа [1][pdf]


ОБАДИА - Едомын сүйрлийн тухай
Едом ямар гэм хийснээрээ ийнхүү хүмүүний түүхнээс арчигдав? Тэд Иудей ах дүүстээ хүнд үед нь туслаагүйгээр барахгүй дайрч довтолсон юм. Едомчууд гэдэг нь Есөөгийн үр удам ба харин Иаковын үр удам нь Иуда юм. Үүний адил Иудейчуудын эсрэг ажиллагчдын дээр бас ийм хараал байдгийг бид мартах учиргүй.