Ефес [5]

1 Тиймээс хайрлагдсан хүүхдүүд адил Бурханыг дуурайгчид болцгоо.
2 Христ та нарыг хайрласан бөгөөд Өөрийгөө бидний төлөө Бурханд анхилуун үнэрт өргөл ба тахил болгон өргөсний адил хайр дотор яв.
3 Харин ариун хүмүүст үл нийцэх садар самуун, аливаа бузар булай, шунал нь та нарын дунд бүү дурсагдаг.
4 Бузар булай болон мунхаг яриа, эсвэл тоглоом тохуу нь зохимжгүй. Харин оронд нь талархлаа өргө.
5 Садар самуун, бузар булайг үйлдэгч, шүтээнийг шүтэгч шунахай ямар ч хүнд Христийн болон Бурханы хаанчлалд өв байхгүй гэдгийг та нар ойлго.
6 Хэн ч та нарыг хоосон үгсээрээ бүү мэхлэг. Яагаад гэвэл эдгээрээс болж Бурханы уур хилэн дуулгаваргүй хөвгүүд дээр буудаг юм.
7 Иймд тэдний хамсаатан байж болохгүй.
8 Учир нь та нар урьд нь харанхуй байсан. Харин одоо та нар Эзэн дотор гэрэл ажээ. Гэрлийн хүүхдүүд шиг яв.
9 Учир нь алив сайн, зөвт байдал ба үнэн дотор гэрлийн үр жимс байна.
10 Ингэхдээ Эзэнд таалагдах юманд суралц.
11 Харанхуй, үр жимсгүй ажлуудад бүү оролц, харин ч тэдгээрийг илчлэгтүн.
12 Учир нь тэдний нууцаар үйлдсэн зүйлсийг ярихад ч ичмээр юм.
13 Харин бүх зүйлс гэрлээр илчлэгдэхдээ харагддаг.
14 Учир нь харагддаг аливаа зүйл нь гэрэл юм. Тиймд
"Нойрсогч оо, сэр.
Үхэгсдээс бос.
Христ чиний дээр гэрэлтэх болно"
15 Тиймээс та нар мэргэн бус хүмүүс шиг биш, харин мэргэн хүмүүсийн адилаар хэрхэн алхаж буйгаа хянаж бай.
16 Цагийг авар. Яагаад гэвэл өдрүүд нь бузар булай аж.
17 Тийм учраас бүү мунхаг бай. Харин Эзэний хүсэл юу болохыг ухаар.
18 Дарсанд бүү согтуур. Ингэвэл дураараа дургих байдалд автагдана. Харин Сүнсээр дүүрэн байж,
19 дуулал, магтуу ба сүнслэг дуунуудаар нэг нэгэнтэйгээ ярилцаж, Эзэнд хандаж зүрхэндээ дуулж, ая дуу зохиогтун.
20 Бурхан болон Эцэгт бүхний төлөө бидний Эзэн Есүс Христийн нэрээр үргэлж талархал өргө.
21 Христээс эмээн нэг нэгэндээ захирагд.
22 Эхнэрүүд ээ, Эзэнд захирагддаг шиг нөхрүүддээ захирагд.
23 Учир нь Христ чуулганы толгой байдгийн адил нөхөр нь эхнэрийнхээ толгой юм. Христ Өөрөө тэр биеийн Аврагч мөн.
24 Чуулган Христэд захирагддагийн адил түүнчлэн эхнэрүүд нөхрүүддээ бүх талаар захирагд.
25 Нөхрүүд ээ, Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө Өөрийгөө өгсний адил эхнэрүүдээ хайрла.
26 Тэр чуулганыг үгээр дамжуулан усанд угааж цэвэрлэн, ариусгаад
27 түүнийг ямар ч толбогүй, ямар ч үрчлээсгүй бөгөөд тиймэрхүү ямар ч зүйлгүй, харин ариун, гэм зэмгүй байлган Өөрийнхөө өмнө алдарт чуулган болгох гэсэн ажээ.
28 Тиймээс нөхрүүд ч эхнэрүүдээ өөрийн бие адил хайрлах ёстой. Эхнэрээ хайрладаг хүн өөрийгөө хайрладаг.
29 Учир нь хэн ч хэзээ ч өөрийн махан биеийг үзэн ядаж байгаагүй. Харин тэжээж, хамгаалдаг. Христ мөн чуулганд ийнхүү ханддаг.
30 Яагаад гэвэл бид Түүний биеийн эрхтнүүд юм.
31 "Тиймээс эр хүн эцэг эхээ орхиж, эхнэртэйгээ нийлдэг. Тэр хоёр нэг махан бие болно".
32 Энэ нууц бол агуу билээ. Гэвч би Христ болон чуулганы тухай хэлж байна.
33 Та нарын нэг бүр чинь өөрийгөө хайрладгийн адил эхнэрээ хайрла. Эхнэр нь нөхрөөсөө эмээж бай.[Өмнөх]                [Дараах]Ефес [1][2][3][4][5][6]