Шастирын Дээд (1 Chornicles)


[ШАСТИРЫН ДЭЭД текст]


Шастирын Дээд [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][pdf]


ШАСТИРЫН ДЭЭД | 1 ШАСТИР - Самуелийн талаарх тайлбар
2 Самуелд буй түүхтэй ижил түүхийг энд тайлбарласан байдаг. Давид Бурханы өргөөг барихын төлөө хэрхэн бэлтгэж байсан тухай бичсэн буй. Түүний уг бэлтгэл ажил удаах хаан Соломонд Бурханы өргөөг барих ажлын ачааг асар их хөнгөвчилж өгсөн билээ.