Шастирын Дээд [6]

1 Левийн хөвгүүд нь Гершом, Кохат, Мерари нар болой.
2 Кохатын хөвгүүд нь Амрам, Изхар, Хеброн, Уззиел нар болой.
3 Амрамын хүүхдүүд нь Аарон, Мосе, Мириам нар болой. Аароны хөвгүүд нь Надаб, Абиху, Елеазар, Итамар нар болой.
4 Елеазар нь Финехасын эцэг болж, Финехас нь Абишуагийн эцэг болов.
5 Абишуа нь Буккийн эцэг болж, Букки нь Уззийн эцэг болов.
6 Уззи нь Зерахиагийн эцэг болж, Зерахиа нь Мераиотын эцэг болоод
7 Мераиот нь Амариагийн эцэг болж, Амариа нь Ахитубын эцэг болов.
8 Ахитуб нь Задокийн эцэг болж, Задок нь Ахимаазын эцэг болоод
9 Ахимааз нь Азариагийн эцэг болж, Азариа нь Иохананы эцэг болов.
10 Иоханан нь Азариагийн эцэг болов. Иерусалимд Соломоны барьсан сүмд Азариа тахилчийн үйлчлэлд байв.
11 Азариа Амариагийн эцэг болж, Амариа нь Ахитубын эцэг болоод
12 Ахитуб Задокийн эцэг болж, Задок нь Шаллумын эцэг болов.
13 Шаллум Хилкиагийн эцэг болж, Хилкиа нь Азариагийн эцэг болоод
14 Азариа Сераиагийн эцэг болж, Сераиа нь Иехозадакийн эцэг болов.
15 ЭЗЭН Небухаднезараар дамжуулан Иуда, Иерусалимыг цөлөхөд Иехозадак ч мөн явсан юм.
16 Левийн хөвгүүд Гершом, Кохат, Мерари нар юм.
17 Гершомын хөвгүүдийн нэрс нь Либни, Шимеи юм.
18 Кохатын хөвгүүд нь Амрам, Изхар, Хеброн, Уззиел болой.
19 Мерарийн хөвгүүд нь Махли, Муши юм. Эдгээр нь эцгүүдийнх нь гэр бүлийн дагуу левичүүдийн гэрүүд юм.
20 Гершомынх нь Либни бөгөөд түүний хүү нь Иахат, түүний хүү нь Зимма,
21 түүний хүү нь Иоа, түүний хүү нь Иддо, түүний хүү нь Зера, түүний хүү нь Иеатераи болой.
22 Кохатын хүү нь Амминадаб, түүний хүү нь Кора, түүний хүү нь Ассир,
23 түүний хүү нь Елкана, түүний хүү нь Ебиасаф, түүний хүү нь Ассир,
24 түүний хүү нь Тахат, түүний хүү нь Уриел, түүний хүү нь Уззиа, түүний хүү нь Шаул болой.
25 Елканагийн хөвгүүд нь Амасаи, Ахимот,
26 Елканагийн хувьд түүний хүү нь Зофаи, түүний хүү нь Нахат,
27 түүний хүү нь Елиаб, түүний хүү нь Иерохам, түүний хүү нь Елкана юм.
28 Самуелын хөвгүүдийн ууган нь Иоел, удаах нь Абиа болой.
29 Мерарийн хүү нь Махли, түүний хүү нь Либни, түүний хүү нь Шимеи, түүний хүү нь Узза,
30 түүний хүү нь Шимеа, түүний хүү нь Хаггиа, түүний хүү нь Асаиа болой.
31 ЭЗЭНий сүмд авдрыг байрлуулсны дараа Давид тэнд дууны үйлчлэлд хүмүүсийг томилсон бөгөөд
32 Соломон Иерусалимд ЭЗЭНий сүмийг барих үе хүртэл тэд хурлын майхны асрын өмнө дуулах ажлыг хийж байв. Тэд өөрсдийн хэргэмийн дагуу үүргээ гүйцэтгэжээ.
33 Өөрсдийн хөвгүүдийн хамт үйлчлэгчид нь дараах болой. Кохатчуудын хөвгүүдээс хүү Хеман нь дуучин бөгөөд тэрээр Иоелын хүү юм. Иоел нь Самуелын хүү,
34 Самуел нь Елканагийн хүү, Елкана нь Иерохамын хүү, Иерохам нь Елиелийн хүү, Елиел нь Тоагийн хүү болой.
35 Тоа нь Зуфын хүү, Зуф нь Елканагийн хүү, Елкана нь Махатын хүү, Махат нь Амасаигийн хүү,
36 Амасаи нь Елканагийн хүү, Елкана нь Иоелын хүү, Иоел нь Азариагийн хүү, Азариа нь Зефанагийн хүү,
37 Зефана нь Тахатын хүү, Тахат нь Ассирын хүү, Ассир нь Ебиасафын хүү, Ебиасаф нь Корагийн хүү,
38 Кора нь Изхарын хүү, Изхар нь Кохатын хүү, Кохат нь Левийн хүү, Леви нь Израилийн хүү болой.
39 Хеманы ах дүү Асаф нь түүний баруун талд зогсох болсон юм. Асаф нь Берахиагийн хүү, Берахиа нь Шимеагийн хүү,
40 Шимеа нь Михаелын хүү, Михаел нь Баасеиагийн хүү, Баасеиа нь Малхиагийн хүү,
41 Малхиа нь Етнийн хүү, Етни нь Зерагийн хүү, Зера нь Адаиагийн хүү,
42 Адаиа нь Етаны хүү, Етан нь Зиммагийн хүү, Зимма нь Шимеигийн хүү,
43 Шимеи нь Иахатын хүү, Иахат нь Гершомын хүү, Гершом нь Левийн хүү.
44 Зүүн талд нь тэдний хамаатан болох Мерарийн хөвгүүн нь Етан бөгөөд тэр нь Кишийн хүү, Киши нь Абдийн хүү, Абди нь Маллухын хүү,
45 Маллух нь Хашабиагийн хүү, Хашабиа нь Амазиагийн хүү, Амазиа нь Хилкиагийн хүү,
46 Хилкиа нь Амзийн хүү, Амзи нь Банийн хүү, Бани нь Шемерийн хүү,
47 Шемер нь Махлийн хүү, Махли нь Мушийн хүү, Муши нь Мерарийн хүү, Мерари нь Левийн хүү болой.
48 Тэдний хамаатан левичүүд нь Бурханы гэрийн асар дахь бүх үйлчлэлд томилогдсон ажээ.
49 Харин Аарон болон түүний хөвгүүд нь шатаалт тахилын ширээ, утлагын ширээн дээр утаж, тахил өргөх ажил, ариунаас ариун газрын бүх ажил, Израилийн төлөө нүглийг наманчилах ажлыг Бурханы зарц Мосегийн заасны дагуу хийдэг юм.
50 Аароны хөвгүүд нь дараах болой. Түүний хүү нь Елеазар, түүний хүү нь Финехас, түүний хүү нь Абишуа,
51 түүний хүү нь Букки, түүний хүү нь Уззи, түүний хүү нь Зерахиа,
52 түүний хүү нь Мераиот, түүний хүү нь Амариа, түүний хүү нь Ахитуб,
53 түүний хүү нь Задок, түүний хүү нь Ахимааз.
54 Тэдний хил хязгаар доторх хуарангуудынх нь дагуу тэдний нутагшилт нь дараах болой. Кохатын ургийнхны Аароны хөвгүүдэд (Учир нь анхны шавга тэднийх байв)
55 тэд Иудагийн нутаг дахь Хеброн, түүний ойр орчмын бэлчээрийг өгөв.
56 Харин тэр хотын тариан талбай, тосгодыг нь Иефуннегийн хүү Калебт тэд өгчээ.
57 Аароны хөвгүүдэд дараах хоргодох хотуудыг өгсөн юм. Хеброн, Либнаг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Иаттир, Ештимоаг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
58 Хиленийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Дебирийг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
59 Ашаныг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Бет-шемешийг бэлчээр нутгийнх нь хамтаар,
60 мөн Бениамины овгоос Гебаг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Аллеметыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Анатотыг бэлчээр нутгийнх нь хамтаар авав. Тэдний өрхүүдэд ногдсон хотууд нь бүгд арван гурав болой.
61 Дараа нь Кохатын хөвгүүдийн үлдсэн нь Манассегийн тал болох хагас овгоос буюу овгийн өрхүүдээс арван хотыг шодож авав.
62 Гершомын хөвгүүд ургуудынхаа дагуу Иссахар овгоос, Ашер овгоос, Нафтали овгоос, Башан дахь арван гурван хотыг Манассегийн овгоос авсан юм.
63 Мерарийн хөвгүүд ургуудынхаа дагуу шодон Реубен овог, Гад овог, Зебулуны овгоос арван хоёр хотыг авав.
64 Ийнхүү Израилийн хөвгүүд нь левичүүдэд хотуудыг бэлчээр нутгийнх нь хамтаар өгчээ.
65 Тэд шодон Иудагийн хөвгүүдийн овгоос, Симеоны хөвгүүдийн овгоос, Бениамины хөвгүүдийн овгоос дээр нэр дурдагдсан хотуудыг өгчээ.
66 Кохатын хөвгүүдийн өрхийн зарим нь Ефраимын овгоос авсан өөрийн газар нутгийн хотуудтай байв.
67 Тэдэнд мөн дараах хоргодох хотуудыг өгсөн юм. Эдгээрт нь Ефраимын уулархаг нутаг дахь Шехем бэлчээр нутгийнхаа хамт мөн Гезер нь бэлчээр нутгийнхаа хамт,
68 Иокмеам бэлчээр нутгийнхаа хамт, Бет-хорон бэлчээр нутгийнхаа хамт,
69 Аиалон бэлчээр нутгийнхаа хамт, Гатриммон бэлчээр нутгийнхаа хамт оржээ.
70 Кохатын хөвгүүдийн ургуудын үлдсэнд нь Манассегийн хагас овгоос Анерыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Билеамыг бэлчээр нутгийнх нь хамт өгөв.
71 Гершомын хөвгүүдэд Манассегийн хагас овгийн өрхүүдээс Башаны Голаныг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Аштаротыг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
72 Иссахар овгоос Кедешийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Дабератыг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
73 Рамотыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Анемыг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
74 Ашерын овгоос Машалыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Абдоныг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
75 Хукокийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Рехобыг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
76 Нафтали овгоос Галилын Гедешийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Хаммоныг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Кириатаимыг бэлчээр нутгийнх нь хамт өгөв.
77 Левичүүдийн үлдсэнд нь буюу Мерарийн хөвгүүдэд Зебулуны овгоос Риммоно бэлчээр нутгийнх нь хамт, Таборыг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
78 мөн Иерихо дахь Иорданы чанад буюу Иорданы зүүн талд өгч, Реубен овгоос цөл дэх Безерийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Иазаг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
79 Кедемотыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Мефаатыг бэлчээр нутгийнх нь хамтаар болон
80 Гад овгоос Гилеадын Рамотыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Маханаимыг бэлчээр нутгийнх нь хамт,
81 Хешбоныг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Иазерыг бэлчээр нутгийнх нь хамт өгчээ.[Өмнөх]                [Дараах]


Шастирын Дээд [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]