Шастирын Дээд [8]

1 Бениамин нь ууган хүү Бела, удаах хүү Ашбел, гуравдугаар хүү Ахара,
2 дөрөвдүгээр хүү Ноха, тавдугаар хүү Рафа нарын эцэг болов.
3 Бела хөвгүүдтэй байсан бөгөөд тэднийг Аддар, Гера, Абихуд,
4 Абишуа, Нааман, Ахоа,
5 Гера, Шефуфан, Хурам гэдэг байв.
6 Ехүдийн хөвгүүд нь дараах болой. Тэд Гебад амьдардаг гэр бүлийн захирагчид бөгөөд Геба иргэдийг Манахат уруу олзлон аваачжээ.
7 Тэднийг нэрлэвэл Нааман, Ахиа, Гера бөгөөд тэднийг олзлон аваачсан Гера нь Узза, Ахихуд нарын эцэг болжээ.
8 Шахараим нь Хушим, Баара хэмээх өөрийн эхнэрүүдийг явуулсны дараа Моаб газарт хүүхдүүдтэй болов.
9 Тэр өөрийн эхнэр Ходешаар дамжуулан Иобаб, Зибиа, Меша, Малкам,
10 Иеуз, Сахиа, Мирма нарын эцэг болов. Түүний хөвгүүд нь тэдгээр гэрийн захирагчид болой.
11 Бас Шахараим нь эхнэр Хушимаараа дамжуулан Абитуб, Елпаал нарын эцэг болов.
12 Елпаалын хөвгүүд нь Ебер, Мишам, Шемед нар юм. Оно, Лод болон түүний тосгодыг Шемед байгуулав.
13 Мөн Бериа, Шема нь Аиалонд амьдардаг гэр бүлүүдийн захирагчид бөгөөд тэд Гатын оршин суугчдыг хөөн гаргажээ.
14 Мөн Ахио, Шашак, Иеримот,
15 Зебадиа, Арад, Едер,
16 Михаел, Ишпа, Иоха нар нь Бериагийн хөвгүүд болой.
17 Зебадиа, Мешуллам, Хизки, Хебер,
18 Ишмераи, Излиа, Иобаб нар нь Елпаалын хөвгүүд болой.
19 Иаким, Зихри, Забди,
20 Елиенаи, Зиллетаи, Елиел,
21 Адаиа, Бераиа, Шимрат нар нь Шимеигийн хөвгүүд болой.
22 Ишпан, Ебер, Елиел,
23 Абдон, Зихри, Ханан,
24 Хананиа, Елам, Антотиа,
25 Ифдеиа, Пенуел нар нь Шашакийн хөвгүүд болой.
26 Шамшраи, Шехариа, Аталиа,
27 Иаарешиа, Елиа, Зихри нар нь Иерохамын хөвгүүд болой.
28 Тэд удмынхаа дагуу тус тусын гэрийн захирагчид бөгөөд эдгээр захирагчид нь Иерусалимд амьдарч байв.
29 Гибеоны эцэг Иеиел нь Гибеонд амьдарсан бөгөөд түүний эхнэрийн нэр нь Маака болой.
30 Түүний ууган хүү нь Абдон бөгөөд удаах нь Зур, Киш, Баал, Надаб,
31 Гедор, Ахио, Зехер нар болой.
32 Миклот нь Шимеагийн эцэг болов. Мөн тэд өөрсдийн ах дүүсийн хамт өөр бусад хамаатнуудынхаа зэргэлдээ Иерусалимд амьдрав.
33 Нер Кишийн эцэг болж, Киш нь Саулын эцэг болж, Саул нь Ионатан, Малхи-шуа, Абинадаб, Ешбаал нарын эцэг болсон юм.
34 Ионатаны хүү нь Мериб-баал бөгөөд Мериб-баал нь Микагийн эцэг болов.
35 Микагийн хөвгүүд нь Питон, Мелек, Тареа, Ахаз нар болой.
36 Ахаз нь Иехоаддагийн эцэг болж, Иехоадда нь Алемет, Азмавет, Зимри нарын эцэг болж, Зимри Мозагийн эцэг болов.
37 Моза нь Бинеагийн эцэг болсон юм. Бинеагийн хүү нь Рафа, түүний хүү нь Елеаса, түүний хүү нь Азел болой.
38 Азел зургаан хүүтэй болсон бөгөөд тэдний нэрс нь Азрикам, Бохеру, Ишмаел, Шеариа, Обадиа, Ханан юм. Эд бүгд Азелын хөвгүүд юм.
39 Түүний дүү Ешекийн хөвгүүдийн ууган нь Улам, хоёрдугаарх нь Иеуш, гуравдугаарх нь Елифелет болой.
40 Уламын хөвгүүд нь сайн харваач зоригтой баатар эрчүүд бөгөөд олон хүү, ач нартай бөгөөд тэдгээр нь бүгд зуун тавин хүн байв. Эдгээр нь бүгд Бениамины хөвгүүд болой.[Өмнөх]                [Дараах]


Шастирын Дээд [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]