ИОНА (Jonah)


[ИОНА текст]


Иона [1][2][3][4][pdf]


ИОНА - Шийтгэлийн дохио Ниневег цочоосон нь
Зарим хүмүүс Иона номд гардаг том загаснаас болоод ойлгож итгэхэд бэрх ном гэж хэлдэг ч үүнээс ч илүү гайхамшгийн тухай энэ номд өгүүлдэг. Энэ бол сая гаруй хүн амтай хотод болсон гэмшил ба сүнслэг сэргэлтийн тухай түүх юм. Хэдийгээр Иона зөрүүд, дуулгаваргүй байсан ч Бурхан түүгээр агуу ажлыг хийлгүүлсэн.