Езра (Ezra)


[ЕЗРА текст]


Езра [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][pdf]


ЕЗРА - Сүмийн сэргээн босголт
Вавилоны цэргүүдээр нураагдсан Иерусалим дах сүмийг дахин босгуулахаар Бурхан Зеруббабелийг хөтөлсөн тухай энд өгүүлнэ. Түүнтэй хамт Езра ажиллаж, хүмүүсийн дунд сэргэлт авчирчээ.