Нехемиа (Nehemiah)


[НЕХЕМИА текст]


Нехемиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][pdf]


НЕХЕМИА - Шинэ хотын хана хэрмийн сэргээн босголт
Бурхан Нехемиаг Израилийн хана хэрэм, дааман хаалгануудыг 52 өдрийн хугацаанд дуусгах боломжоор хангасан тухай өгүүлдэг.