ДАНИЕЛ (Daniel)


[ДАНИЕЛ текст]


Даниел [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][pdf]


ДАНИЕЛ - Харь үндэстнүүдийн өдрүүдийн тухай
Езекиел цөлөгдсөн хүмүүст сүмээс юуг хүсэх тухай өгүүлж байсан бол харин Даниел Харь үндэстнүүдийн цэцэглэн хөгжих тухай Бурханы төлөвлөгөөг илэрхийлсэн юм. Тэрхүү 4 агуу улс бол Вавилон, Медо-Перс, Грек болон Ром байсан юм. Гэвч харь үндэстнүүд Бурханы ард түмнийг өөрийн колончлолдоо авч байсан боловч Бурхан энэ бүхнийг хянаж байгааг бид харах хэрэгтэй. Бидэнд ч бас хандсан агуу төлөвлөгөө Бурханд бий гэдэгт итгээрэй.