ЕГИПЕТЭЭС ГАРСАН НЬ


[ЕГИПЕТЭЭС ГАРСАН НЬ текст]


Египетээс Гарсан Нь [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][pdf]


ЕГИПЕТЭЭС ГАРСАН НЬ - Еврейчүүд Египетээс гарсан нь
Египетэд анх 70 еврей очсон гэж Эхлэл ном өгүүлэх бөгөөд 400 жилийн турш тэнд боолчлогдохдоо 3,5 сая (хэрэв 70 хүн жилд 25 хүнээр нэмэгдээд байвал ийм тоо гарна) болтол өссөн байна. Мосе Аарон хоёрын удирдлага дор Египетэд 10 гамшиг болж, анхны "Дээгүүр өнгөрөх" баяр, Улаан тэнгис голоороо хуурай болж хуваагдсан, израильчууд 40 жил тэнгэрийн манна ба шувуугаар хооллосон, хаднаас ус гарсан зэрэг олон түүх энд бичигдсэн байдаг. Мөн Синай ууланд Мосе Бурханаас мөргөл хүндэтгэлийн газрыг барих, тахилчийг сонгох үүрэгт ажлын талаар зааварласан 613 тушаалыг хүлээн авдаг.