Иошуа (Joshua)


[ИОШУА текст]


Иошуа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][pdf]ИОШУА - Канааныг шийтгэсэн нь
Мосе тэнгэрт одоход, Иошуа Израилийн жанжин удирдагч болж Бурханы амласан Канаан нутгийг эзлэн авсан юм. Бараг 600 жилийн өмнө Абрахамын үед байсан ард түмний гэм нүглийн шийтгэлийг Бурхан еврейчүүдээр дамжуулан буулгажээ. Мэдээж ингэхээс өмнө канаанчуудыг олонтаа гэмшилд дуудсан боловч, тэд сонсоогүй, гэмшээгүй билээ.