Иошуа [12]

1 Иорданы чанадад, наран мандах зүгт, Арноны хөндийгөөс Хермоны уул хүртэлх, түүнчлэн Арабагийн зүүн зүгийн бүх газар нутгийг оролцуулан Израилийн хөвгүүдийн байлдан эзэлсэн нутгийн хаад нь гэвэл,
2 Нэг нь Хешбонд амьдарч байсан аморичуудын хаан Сихон. Тэрээр Арнон голын хөндийн захад орших Ароер, уг хөндийн голоос аваад Гилеадын хагасыг ч оролцуулан бүр Аммоны хөвгүүдийн хил болох Иаббок гол хүртэлх нутаг,
3 мөн Арабагийн зүүн зүгийн Хиннеретийн тэнгисээс аваад Арабагийн тэнгис буюу Давст тэнгис хүртэл болон Бет-иешимот хүртэл хийгээд өмнө зүг уруу Писгагийн налуу бэл хүртэлх нутгийг захирч байв.
4 Нөгөө нь Аштарот болон Едреид амьдарч байсан, Рефаимчуудаас үлдсэн хүн болох Башаны хаан Ог.
5 Тэрээр Хермон уул, Салека болон бүх Башан, гешурчууд болон маакатчуудын хил хүртэл, мөн Гилеадын хагас, тэгээд Хешбоны хаан Сихоны нутгийн хил хүртэлхийг захирч байв.
6 Энэ хоёр хааныг ЭЗЭНий зарц Мосе болон Израилийн хөвгүүд ялсан бөгөөд ЭЗЭНий зарц Мосе тэрхүү газар нутгийг нь Реубен, Гад болон Манассегийн хагас овгийнхонд өв болгон өгөв.
7 Иошуа болон Израилийн хөвгүүдийн ялсан нутаг нь Иорданаас баруун тийш Ливаны хөндий дэх Баал-гадаас бүр Сеир уруу өгссөн Халак уулыг хүртэлх нутаг билээ. Иошуа түүнийг Израилийн овгуудад хуваарилалтынх нь дагуу өв болгон өгсөн.
8 Уулархаг нутаг, нам дор газрууд, Араба, уулсын бэлүүд, цөл газар болон Негевд байсан хитчүүд, аморичууд, канаанчууд, перизчүүд, хивичүүд, иебусчуудын газар нутгийн хаад гэвэл
9 Иерихогийн хаан нэг, Бетелийн ойролцоох Аин хаан нэг,
10 Иерусалимын хаан нэг, Хеброны хаан нэг,
11 Иармутын хаан нэг, Лахишийн хаан нэг,
12 Еглоны хаан нэг, Гезерийн хаан нэг,
13 Дебирийн хаан нэг, Гедерийн хаан нэг,
14 Хормагийн хаан нэг, Арадын хаан нэг,
15 Либнагийн хаан нэг, Адулламын хаан нэг,
16 Маккедагийн хаан нэг, Бетелийн хаан нэг,
17 Таппуагийн хаан нэг, Хеферийн хаан нэг,
18 Афекийн хаан нэг, Лашароны хаан нэг,
19 Мадоны хаан нэг, Хазорын хаан нэг,
20 Шимрон-мероны хаан нэг, Ахшафын хаан нэг,
21 Таанахын хаан нэг, Мегиддогийн хаан нэг,
22 Кедешийн хаан нэг, Кармел дахь Иокнеамын хаан нэг,
23 Нафат-Дор дахь Дорын хаан нэг, Гилгал дахь Гойимын хаан нэг,
24 Тирзагийн хаан нэг, бүгд гучин нэгэн хаад байлаа.[Өмнөх]                [Дараах]

Иошуа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]