НОМЛОГЧИЙН ҮГС (Ecclesiastes)


[НОМЛОГЧИЙН ҮГС текст]


Номлогчийн үгс [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][pdf]


НОМЛОГЧИЙН ҮГС - Амьдралын хоосон чанар
Амьдралын олон талыг харуулан юу нь амьдралд чухлыг энд өгүүлжээ. Мэргэн ухаан, таашаал, эд баялаг, ажил хөдөлмөр, найз нөхөд, алдартай болох, шашин шүтэх, гэрлэлт, үр хүүхэд болон байр суурь нь үнэндээ эцсийн эцэст хоосон юм гэж Соломон хэлжээ. Энэ бүхэн буруу гэж байгаа юм биш харин амьдралыг хангалуун болгон дүүргэгч нь эдгээр зүйл биш юм гэдгийг ойлгуулахыг хүссэн юм. Өөрөөр хэлбэл түүр зуурын зүйлд амьдралынхаа цагийг бүгдийг нь зориулахаас илүүгээр мөнхийн зүйлд амьдралаа зориулахыг хэлжээ. Эцэст нь Номлогчийн үгс 12:13-өөр дүгнэсэн байна.