АМОС (Amos)


[АМОС текст]


Амос [1][2][3][4][5][6][7][8][9][pdf]


АМОС - Хуульд хандах хандлага
Аливаа сайныг үйлдээгүй хүн бол үйлдэхээсээ өмнө зүрх сэтгэлдээ хуулийг зөрчигч хүн юм гэдгийг Амос тайлбарласан юм. Хойд хаанчлал болох Израил яг ийм л байсан юм. Эзэний хуульд хүмүүс ингэж хандаж байгааг Амос мөн хэлсэн. Амос бол энгийн нэгэн байсан боловч Бурханаар агуу хэрэглэгдсэн юм. Амосын сургаал илүү хүчтэй болж байсан ба хандлагыг зөвхөн Бурханы хүч чадлаар л өөрчилж чадна гэдгийг онцолжээ. Гэхдээ энэ бүхэн бидний оролцоотойгоор бий болохыг Амос мөн онцолсон юм.