ЭХЛЭЛ (Genesis)


[ЭХЛЭЛ текст]


Эхлэл [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][pdf]


Бүтээлийн, хүний гэмийн уналтын, усан галав юүлсэн тухай, Бабел цамхгийн ажил нурж, өөр өөр хэлүүд үүссэн зэрэг аливаа зүйлийн эх үүслийн талаар энд өгүүлдэг. Тус хэсэгт Адамаас Иосеф хүртэлх он цагийн талаар өгүүлэхдээ, Адам, Ева, Сет, Ноа, Абрахам, Исаак, Иаков ба Иосефийн амьдралыг товч тоймлон харуулжээ. Еден цэцэрлэгээс Египетэд уригдаж очоод боолчлолын дөнгөнд орох бэлтгэл үе хүртэлх түүхийг агуулна.