ДЭД ХУУЛЬ


[ДЭД ХУУЛЬ текст]


Дэд хууль [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][pdf]ДЭД ХУУЛЬ - Хуулийг хувилсан нь
Мосе хүмүүст Бурханы тэднээс хүсэх шаардлагуудын талаар номлон, Бурханы хайрыг санаж, Түүний хуулиудыг дуулгавартай дагахыг заадаг байв. Яавэ Бурхан Израильтай гэрээ хийсний дараа Мосегийн ажил үндсэндээ өндөрлөсөн юм. Хэдийгээр Мосе цөлөөс Амлагдсан газар луу орж чадаагүй ч, Есүстэй уулзахаар Елиатай хамт Тэнгэрээс ирэхдээ Амлагдсан газарт орсон билээ.