ЛЕВИТ


[ЛЕВИТ текст]


Левит [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][pdf]ЛЕВИТ - Левитүүд ба тахилууд
Бурхан Еврейн Леви овгийг Түүний сүмд үйлчлэх тахилч болгон сонгожээ. Нүгэл бүрт зориулагдах таван төрлийн тахил ба нөлөөний талаар энд хэлсэн байдаг. Мөн үндэсний хэмжээнд болон гэр бүлийн хүрээнд долоон баярыг жил бүр хэрхэн бас яагаад тэмдэглэхийг заасан байна. Түүнчлэн Цагаатгалын Өдрийн тухай ч тодорхой хэлсэн. Энэ бүхнээр бидэнд Бурхан Өөрийн хүмүүсээс ариун байдлыг хүсдэгийг сургамжилсан байна.