Хаадын Дээд (1 KINGS)


[ХААДЫН ДЭЭД текст]


Хаадын Дээд [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][pdf]


ХААДЫН ДЭЭД | 1 ХААД - Хаанчлалууд хуваагдсан нь
Эцэг Давидаас Израилийн хаанчлалыг хүлээн авсан Соломон газар нутгаа тэлж чадсан ч, шүтээн шүтэх үйлдэлд хутгалдснаас нь болж, хаанчлал нь хоёр хэсэг хуваагдан, хойд хэсэгт буй 10 овог аймгийг Израиль хэмээн нэрлэж, өмнөдөд орших 2 овог аймгийг Иуда гэх болжээ.