ЕЗЕКИЕЛ (Ezekiel)


[ЕЗЕКИЕЛ текст]


Езекиел [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][pdf]


ЕЗЕКИЕЛ - Сүмээс хүссэн Бурханы стандарт
Исаиа болон Иеремиагийн нэгэн адил Езекиел Иуда Бурханаар сахилгын арга хэмжээ авахуулах талаар бичсэн бөгөөд 24 бүлэгтээ чухал доктрин буюу үндсэн сургаалыг бичиж үлдээжээ. Гол нь Иерусалимын төлөө түүний энэ ном зориулагдсан юм. Өөрийнх нь үгийн дагуу амьдраагүй сүмээс Ариун Сүнс холдох бус ард түмэн газар нутгаасаа явах болно гэдгийг энд мөн бичсэн билээ.