1 Самуел (1 Samuel)


[1 САМУЕЛ текст]


1 Самуел [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][pdf]


1 САМУЕЛ - Самуел ба Саул
Самуел бол Бурханы эрх мэдлийн дор Саулыг Израилийн анхны хаанаар томилсон хүн. Саул хэдийгээр сайхан эхэлсэн боловчиг, араасаа гарч ирэх Давидад атаархахдаа, өөрийгөө өргөмжлөн нүгэл үйлдсэн юм. Бурханы засаглалаас хүний засаглал руу шилжсэн Израилийн тухай энд өгүүлнэ.