Сургаалт Үгс (Proverbs)


[СУРГААЛТ ҮГС текст]


Сургаалт үгс [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][pdf]


СУРГААЛТ ҮГС - Амьдрах ухаан
Сургаалт үгс номын 915 ишлэлд амьдралын олон талбарт хэрэгцээтэй практик зөвлөгөөг бичсэн буй. Түүнчлэн үр дүнтэй зөв амьдрахын чухалчлалыг цогцлоосон байдаг.