Исаиа [26]

1 Тэр өдөр Иудагийн нутагт энэ дуу дуулагдана.
"Бидэнд хүчирхэг хот байна.
Авралд зориулан Тэрээр хэрэм, бэхлэлт босгосон.
2 Дааман хаалгаа нээн, итгэмжит байдлыг сахигч нэгэнийг болон шударга зөв үндэстнийг оруул.
3 Танд итгэдэг учраас бодол санаагаар бат зогсогч хүнийг Та төгс амар тайван дотор хамгаална.
4 Үүрд ЭЗЭНд итгэгтүн.
Учир нь ЭЗЭН БУРХАН дотор мөнхийн Хад бий.
5 Өндөрт залрагчдыг Тэрээр номхтгож, халдашгүй хотыг доройтуулан,
газарт унаган шороонд шиднэ.
6 Түүнийг зүдрэгсэд, ядуусын хөл гишгэлж дэвсэлнэ".

7 Зөв шударгын зам нь дардан ажээ.
Өө, Зөвт Нэгэн ээ, зөв хүний замыг тэгшхэн тавиач.
8 ЭЗЭН минь. Таны шүүлтийн замаар алхахдаа бид Таныг хүсэн хүлээнэ.
Таны нэр, тэр ч байтугай Таны дурсамж бол бидний сэтгэлийн хүсэл болой.
9 Шөнөөр миний сэтгэл Таныг хүсэмжлэн,
үнэхээр миний сүнс өөрийнхөө дотор Таныг шаргуу эрэлхийлнэ.
Дэлхий Таны шүүлтийг эдлэх үед ертөнцийн суугчид зөв явдалд суралцана.
10 Нүгэлтэн энэрэл хайрыг үзэвч зөв явдлыг сурдаггүй.
Зөв шударгын газарт тэрээр бурууг үйлдэн,
ЭЗЭНий цог жавхланг мэдэрдэггүй.

11 ЭЗЭН, Таны мутар өргөгдөвч тэд үздэггүй.
Та хүмүүсийн төлөөх Өөрийн зүтгэлийг тэдэнд харуулж тэднийг ичээгээч.
Үнэхээр Таны дайснуудыг гал залгина.
12 ЭЗЭН, Та мөн бидний төлөө бүх үйлсийг минь бүтээсэн учраас Та бидний төлөө энхийг тогтооно.
13 Аяа, бидний Бурхан ЭЗЭН,
Танаас өөр эзэд биднийг захирсан боловч
зөвхөн Танаар дамжуулан бид Таны нэрийг дурдах болно.
14 Үхдэл нь амьдрахгүй,
салан одсон сүнснүүд босохгүй.
Тиймээс Та тэднийг шийтгэн устгаж,
тэдний аливаа дурсамжийг арилгасан.
15 ЭЗЭН минь, Та үндэстнийг олшруулж,
үндэстнийг өсгөж, Та алдаршлаа.
Газрын бүх хязгаарт Та хүрсэн.
16 ЭЗЭН минь, тэд шаналахдаа Таныг эрсэн.
Таны гэсгээлт тэдний дээр байхад тэд зөвхөн шивнэн залбирч л чадна.
17 Жирэмсэн эмэгтэй төрөхдөө зовон,
өвдөх шаналлаасаа болж орилдог шиг
ЭЗЭН минь бид Таны өмнө ийм л байсан.
18 Бид жирэмслэн, өвдсөн боловч салхи төрүүлж байгаа мэт байна.
Бид дэлхийн төлөөх чөлөөлөлтийг гүйцээж чадсангүй.
Ертөнцийн суугчид ч төрүүлсэнгүй.
19 Таны үхэгсэд амилж, тэдний цогцос босно.
Тоосонд хэвтэгчид ээ! Бос, баярлан хашхирагтун.
Таны шүүдэр нь гэрлүүдийн шүүдэр мэт билээ.
Газар нь сүнс сүгүүдийг гаргана.

20 Миний ард түмэн, ирцгээ.
Өрөөндөө ороод хаалгаа хаагтун.
Уур хилэн өнгөртөл, түр зуур нуугдагтун.
21 Учир нь ЭЗЭН дэлхийн оршин суугчдыг нүглийнх нь төлөө шийтгэхээр
Өөрийнхөө газраас ирэх гэж байна.
Дэлхий асгарсан цусыг илчлэн,
алагдагсдыг дахин далдлахгүй.[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]