Исаиа [40]

1 "Миний ард түмэн тайвшрагтун, тайвшрагтун" хэмээн
та нарын Бурхан айлдаж байна.
2 Иерусалимын зүрхэнд эелдэг ярь.
Түүний хүнд хүчир үүрэг дууссан,
түүний хилэнц зайлуулагдсан.
Тэр бүх л нүглийнхээ төлөө ЭЗЭНий мутраас хоёр дахин хүлээн авсан гэдгийг хэлэгтүн.

3 Хашхирагч нэгний дуу
"Зэлүүд талд ЭЗЭНд зориулан зам засагтун.
Манай Бурханд зориулан цөлд их замыг тэгш болгогтун.
4 Хөндий бүр өргөгдөж,
уул толгод бүр нам болж,
барзгар газар нь тэгш,
гүдгэр газар тэгш хөндий бологтун.
5 Дараа нь ЭЗЭНий алдар илэрхийлэгдэж,
бүх махан бие хамтдаа үзнэ.
Учир нь ЭЗЭНий ам айлдлаа" гэв.
6 Нэгэн дуу "Дуудагтун" гэсэнд
би "Би юуг дуудах вэ?" гэж хариулав.
Бүх махан бие нь өвс бөгөөд
түүний бүх сүр жавхлан нь талын цэцэг мэт юм.
7 ЭЗЭНий амьсгал дээрээс нь үлээвэл өвс хатаж,
цэцэг гандана.
Хүмүүс үнэхээр өвс юм.
8 Өвс хатаж, цэцэг гандана.
Харин бидний Бурханы үг мөнхөд тогтоно.

9 Сайн мэдээг үүрэгч Сион оо!
Өндөр уулан дээр гарагтун.
Сайн мэдээг үүрэгч Иерусалим аа!
Дуугаа чанга өргөгтүн.
Өргөгтүн! Бүү айцгаа.
"Та нарын Бурхан энд байна" хэмээн Иудагийн хотуудад хэлэгтүн.
10 Үзэгтүн, Эзэн БУРХАН хүч чадалтайгаар ирж,
мутраараа Өөрийнхөө төлөө захирна.
Үзэгтүн, шагнал нь Түүнтэй хамт,
хариу нь Түүний өмнө байна.
11 Тэр хоньчин мэт сүргээ хариулж,
Өөрийн мутарт хургануудаа цуглуулан цээжиндээ тэврээд,
хургатай хонийг алгуур хөтөлнө.

12 Хэн усыг гарынхаа алганд хэмжиж,
тэнгэрийг төөлсөн бэ?
Хэн газрын тоосыг хэмжүүрээр тоолж,
уулсыг жинлүүрээр жинлэн,
толгодыг хос дэнсээр дэнсэлсэн бэ?
13 Хэн ЭЗЭНий Сүнсийг удирдан,
эсвэл Түүний зөвлөх нь болж,
Түүнийг сургасан бэ?
14 Хэнтэй Тэр зөвлөлдөн,
хэн Түүнд ухаарлыг өгсөн бэ?
Хэн Түүнд шударга ёсны замыг заан, мэдлэгийг сургаж,
ухаарлын замыг мэдүүлсэн бэ?
15 Үзэгтүн, үндэстнүүд бол хувин доторх дусал мэт хийгээд
дэнсэн дээрх тоосны ширхэг мэт тооцогддог.
Үзэгтүн, Тэр арлуудыг нарийн тоос мэт өргөнө.
16 Ливан ч хүртэл шатаахад хангалтгүй,
араатан амьтад нь ч шатаалт тахилд зориулахад хангалтгүй билээ.
17 Бүх үндэстэн Түүний өмнө юу ч биш,
тэд Түүнд утгагүй, хэрэггүй юм мэт үнэлэгддэг.

18 Тэгвэл та нар Бурханыг хэнтэй адилтгах юм бэ?
Та нар Түүнийг ямар дүртэй зүйрлэх вэ?
19 Шүтээний хувьд гэвэл,
түүнийг дархан хүн цутгаж,
алтны дархан алтаар бүрж,
мөнгөний дархан мөнгөн оосрыг нь хийдэг.
20 Иймэрхүү өргөлд хэтэрхий ядуу нь өмхөрдөггүй модыг өөртөө сонгодог.
Үл хөдлөх шүтээнийг бүтээхийн тулд тэр уран дархныг хайдаг.

21 Та нар мэдэхгүй гэж үү?
Та нар сонсоогүй гэж үү?
Эхнээсээ та нарт үүнийг зарлаагүй гэж үү?
Дэлхийн сууриас та нар ойлгоогүй юу?
22 Царцаанууд шиг оршин суугчидтай дэлхийн тойрог дээр залрагч нь Тэр билээ.
Тэр тэнгэрийг хөшиг мэт татаж,
майхан мэт дэлгэн оршдог.
23 Тэр захирагчдыг юу ч биш болгон,
газрын шүүгчдийг хэрэггүй болгоно.
24 Тэднийг дөнгөж таригдаад, үрслэгдээд,
үндэс нь газарт үндэслэмэгц,
Тэр тэдэн уруу үлээдэг.
Тэд хатаж, сүрэл мэт шуурганд хийснэ.
25 "Тэгвэл та нар Намайг хэнтэй адилтгаж,
хэнтэй тэнцүүлэх вэ?" гэж Ариун Нэгэн айлдаж байна.
26 Нүдээ өндөрт өргөн тэдгээрийг хэн бүтээснийг харагтун.
Тэдгээр оддын эздийг тоогоор нь авчрагч Нэгэн тэднийг бүгдийг нь нэрээр нь дууддаг юм.
Түүний агуу их хүч, сүр жавхлангийн улмаас тэдгээрээс нэг нь ч алдагдаагүй.

27 "Миний зам ЭЗЭНээс нуугдаж,
үйлсийг минь миний Бурхан мартсан" гэж чи яагаад өгүүлнэ вэ, Иаков оо?
Чи юунд ярина вэ, Израиль аа?
28 Чи мэдэхгүй гэж үү?
Чи сонсоогүй гэж үү?
Мөнхийн Бурхан болох ЭЗЭН дэлхийн хязгаарыг Бүтээгч нь эцэж туйлддаггүй юм.
Түүний ухаан нь хязгааргүй.
29 Тэр ядарсанд тэнхээ өгч,
чадал дутагдсанд нь хүч нэмдэг.
30 Залуу хүн ч ядарч сульдан,
идэр хөвгүүд ч бүдэрдэг.
31 Харин ЭЗЭНд найдагчдын хүч нь шинэчлэгдэнэ.
Тэд бүргэд мэт жигүүр дээрээ элин халина.
Тэд гүйхдээ үл ядран,
алхахдаа үл цуцна.[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]