Исаиа [44]

1 Харин одоо Миний боол Иаков оо,
Миний сонгосон Израиль аа, сонсогтун.
2 ЭЗЭН чамайг бүтээж,
чамайг эхийн хэвлийгээс буй болгосон бөгөөд чамд тусална.
Тэр ингэж айлдаж байна.
"Бүү айгтун, Миний боол Иаков оо,
Миний сонгосон Иешурун аа!
3 Учир нь Би ангамал хөрсөн дээр ус асгаж,
хуурай газар дээр горхи урсгана.
Би чиний үр ач нарын дээр Өөрийн Сүнсийг асгаж,
хойч үед чинь Өөрийн ерөөлийг өгнө.
4 Тэд усны урсгалын хажуу дахь улиангар мэт өвсөн дотор ургана.
5 Энэ хүн "Би ЭЗЭНийх" гэж хэлнэ.
Нөгөө хүн Иаковын нэрээр дуудагдана.
Өөр хүн гар дээрээ "ЭЗЭНий харьяат" гэж бичин,
хүндэтгэлтэйгээр Израилийн нэрээр нэрлэнэ.

6 ЭЗЭН, Израилийн Хаан, түүний Чөлөөлөгч,
түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна.
"Би бол эхэн, Би бол эцэс.
Надаас өөр Бурхан байхгүй.
7 Хэн Над шиг юм бэ?
Тэр нь үүнийг зарлаж, тунхаглаг.
Тийм ээ, Би эртний хүмүүсийг буй болгосноос хойшхыг тэр Надад дэс дараагаар нь тоочигтун.
Ирээдүйн юмсыг болон цаашид юу болох талаар тэр тэдэнд зарлаг.
8 Битгий түгшигтүн. Бүү ай.
Би эртнээс чамд үүнийг сонсгож, тунхагласан биш үү?
Та нар бол Миний гэрч нар.
Надаас өөр Бурхан байдаг уу?
Өөр Хад байдаг уу?
Би мэдэж байна, өөр байхгүй".
9 Шүтээнүүдийг үйлдэгчид бүгдээрээ юу ч биш. Тэдний нандигнадаг зүйлс нь ямар ч ашиггүй. Тэр ч байтугай, тэдний өөрсдийнх нь гэрч нар хардаггүй, мэддэггүй. Тиймээс тэд ичгүүрт орно.
10 Ямар ч ашиг өгдөггүй бурхан, шүтээнийг хэн үйлдсэн бэ?
11 Үзэгтүн, тэд бүгдээрээ ичих болно. Учир нь дархчууд нь өөрсдөө хүмүүс. Тэд бүгдээрээ цугларч ирээд зогсог. Тэд түгшиг. Тэд цөмөөрөө ичиг.
12 Төмрийн дархан багаж зэвсгээ аваад, түүнийг ашиглан, ажлаа нүүрсэн дээр хийнэ. Тэр шүтээнийг алхаар давтаж, гарын хүчээр ажилладаг. Тэр бас өлсөж тамирддаг, уух усгүй бол ядардаг.
13 Мужаан модон дээр шугам татаж, улаан шохойгоор хүрээ гаргаад, дараа нь түүнийгээ зүсэн дугуйлж, сайхан дүртэй хүний дүрсийг хийгээд гэртээ байрлуулдаг.
14 Мужаан хүн өөртөө зориулан хуш, нарс, царс модыг ойгоос тайрч авдаг. Тэр гацуур тарьж, бороо түүнийг нь ургуулдаг.
15 Тэгээд тэр нь хүний түлш болдог. Хүн нөгөө модноосоо авч өөрийгөө дулаацуулдаг. Талхаа жигнэхийн тулд гал өрддөг. Тэр бас бурхан хийж, түүндээ мөргөдөг. Бас сийлмэл хөрөг үйлдээд, түүний өмнө сунаж унадаг.
16 Модны хагасаар нь тэр гал түлж, дээр нь мах шараад, цадталаа иддэг. Мөн тэр дулаацаад "Би дулаацлаа. Би гал үзлээ" гэж хэлдэг.
17 Харин модныхоо үлдэгдлээр тэр өөрийн сийлмэл хөрөг болох бурхан хийж, түүнийхээ өмнө унаж, мөргөдөг. Тэр бас түүндээ залбиран "Та бол миний бурхан. Намайг авраач" гэж хэлдэг.
18 Тэд мэддэггүй, тэд ойлгодоггүй. Учир нь Тэр тэднийг харах чадваргүй байлгахын тулд тэдний нүдийг бүтээж, тэднийг ойлгох чадваргүй байлгахын тулд тэдний зүрхийг хаасан.
19 "Би модны хагасыг галд түлж, цогшсон нүүрсэн дээр нь талх барьсан. Би мах шарж идсэн. Тэгээд би үлдсэн модоор нь бузар юм хийж, энэ модны тайрдасны өмнө мөргөх үү?" гэдгийг хэлэх зүрх, мэдлэг, ухаан тэдэнд байхгүй.
20 Тэр үнсээр хооллож, хууртагдсан зүрх нь түүнийг төөрөгдүүлнэ. Тэр өөрийн сэтгэлээ чөлөөлөөд "Миний баруун гарт худал зүйл байгаа бус уу?" гэж хэлж чаддаггүй.

21 "Иаков оо, эдгээрийг санагтун.
Израиль аа. Учир нь чи Миний боол.
Би чамайг бүтээсэн.
Чи Миний боол.
Израиль аа, Би чамайг мартахгүй.
22 Би чиний хилэнцийг өтгөн үүл мэт,
чиний нүглийг үүл мэт хөөсөн.
Би чамайг аварсан учир Над уруу эргэгтүн".
23 ЭЗЭН үүнийг хийсэн учир,
тэнгэр ээ, баярлан хашхирагтун.
Дэлхийн нам дор газрууд чангаар хашхирагтун.
Уулс, ой болон тэндхийн бүхий л модод түрэн баярлан хашхирагтун.
Учир нь ЭЗЭН Иаковыг аврав.
Израильд Тэр Өөрийн алдрыг харуулж байна.

24 Чамайг эхийн хэвлийгээс гаргасан нэгэн,
чиний Аврагч ЭЗЭН үүнийг айлдаж байна.
"Би бүх юмсыг бүтээгч ЭЗЭН.
Би Өөрөө тэнгэрийг сунгаж,
дэлхийг ганцаараа дэлгэсэн.
25 Би хуурамч эш үзүүлэгчдийн тэмдгийг нурааж,
төлөгчдийг мунхгууд болгож,
мэргэдийн ухааныг устган,
тэдний мэдлэгийг мунхаглал болгоно.
26 Тэр Өөрийн боолуудын үгийг баталж,
элч нарынхаа зорилгыг гүйцэтгэнэ.
Би Иерусалимд хандан "Чи оршин суугчидтай болно",
Иудагийн хотуудад "Та нарыг босгох болно" гэсэн.
Нуранги балгаснуудыг нь Би дахин босгоно.
27 Би тэнгисийн усанд хандан
"Хатагтун. Би та нарын голуудыг ширгээнэ" гэж айлдсан.
28 Би Корешт хандан
"Тэр Миний хоньчин.
Миний бүх хүслийг тэр гүйцэтгэнэ" гэв.
Тэр Иерусалимд хандан "Чи босгогдоно",
мөн сүмд хандан "Чиний суурь нь тавигдана" гэж айлдана".[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]