Исаиа [55]

1 "Цангасан хүн бүр ус уруу ирэгтүн.
Мөнгөгүй хүн бүр ирж, худалдан авч, идэгтүн.
Ирж, мөнгөгүйгээр, үнэгүйгээр дарс, сүү худалдан авагтун.
2 Та нар яагаад талх биш юманд мөнгө зарцуулдаг вэ?
Мөн та нар цатгахгүй юманд юунд хөлсөө зарцуулдаг вэ?
Намайг анхааралтай сонсож, сайныг нь ид, элбэг хангалуунд өөрийгөө жаргаа.
3 Чихээ нээ! Над уруу ир!
Чиний сүнс амьд байхын тулд сонсогтун.
Давидад үзүүлсэн итгэмжит өршөөлүүдийнхээ ёсоор Би та нартай мөнхийн гэрээ байгуулна.
4 Үзэгтүн, Би түүнийг хүмүүсийн гэрч, хүмүүсийн удирдагч, жанжин болгоно.
5 Үзэгтүн, чиний Бурхан ЭЗЭН, Израилийн Ариун Нэгэнээс болж
чи өөрийн мэдэхгүй үндэстнийг дуудан,
чамайг танихгүй үндэстэн чам уруу гүйнэ.
Учир нь Тэр чамайг алдаршуулсан юм".
6 Олдож болох үед нь
ЭЗЭНийг хайгтун.
Түүнийг ойр байгаа дээр нь дуудагтун.
7 Хилэнцтэн нь өөрийн замаа,
шударга бус хүн нь өөрийн бодол санаануудаа орхиод,
ЭЗЭН уруу эргэх болтугай.
Түүнийг Тэр өрөвдөнө.
Бидний Бурхан уруу эргэгтүн.
Учир нь Тэр өгөөмрөөр уучилна.
8 "Учир нь Миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш.
Миний зам нь та нарын замаас өөр" гэж ЭЗЭН айлдаж байна.
9 Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг,
Миний зам та нарын замаас,
Миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ.
10 Бороо, цас тэнгэрээс бууж ирээд,
газрыг услахгүйгээр буцдаггүй шиг,
(харин газрыг ургуулж цэцэглүүлж, тариачинд үрийг,
идэгчид талхыг нь хангадаг.)
11 Миний амнаас гарсан Миний үг хүслийг минь гүйцэтгэхгүйгээр,
илгээсэн зорилгыг минь хэрэгжүүлэхгүйгээр Над уруу хоосон буцаж ирэхгүй.
12 "Учир нь чи баяртайгаар гарч явж,
амар тайвнаар хөтлүүлнэ.
Уул толгод чиний өмнө баярлан уухайлж,
талын бүх модод алга ташицгаана.
13 Өргөст бутны оронд нарс,
халгайн оронд мирт л ургана.
Энэ бол ЭЗЭНд нэр,
үл устах мөнхийн тэмдэг болно".[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]