ИЕРЕМИА (Jeremiah)


[ИЕРЕМИА текст]


Иеремиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][pdf]


ИЕРЕМИА - Иуда цөлөгдөж бас эргэн ирсэн нь
Иуда Вавилоны цөллөгөөс 70 жилийн дараа эргэн ирнэ хэмээн эш үзүүллэгийн үгийг итгэлтэйгээр энд хэлжээ. Небухаднезерийг ирэхээс өмнө Иеремиа олзлон авагчдын гарт байсан ч ирж буй 70 жилийг хүлээхийг хэлсэн юм. Эргэж нутагтаа ирэх боловч тийм ч хурдан эргэж ирэхгүйг сануулсан байна. Тэнгэрлэг сахилга бат тэр үед хэрэгтэй байсан шиг бидэнд ч мөн хэрэгтэйг энэ номноос сурч болно.