Дуулал [132]

1 Өө, ЭЗЭН, Давидын төлөө
Түүний бүх шаналлыг санаач.
2 Түүний хэрхэн ЭЗЭНд тангараглан,
Иаковын Төгс хүчит Нэгэнд андгайлахдаа
3 "Үнэхээр би гэртээ ч орохгүй,
Орон дээрээ ч хэвтэхгүй.
4 Би унтахаар нүдээ ч анихгүй,
Зовхио ч буулгахгүй.
5 Энэ нь намайг ЭЗЭНд зориулсан газрыг,
Иаковын Төгс хүчит Нэгэнд орших газрыг олох хүртэл болой" гэж байсныг санаач.

6 Харагтун, бид үүний талаар Ефратад сонсож,
Үүнийг Иаарын талбайгаас олсон.
7 Түүний орших газарт очицгооё.
Түүний хөлийн гишгүүрийн хажууд мөргөцгөөе.
8 Өө, ЭЗЭН Та Өөрийн хүч чадлын авдартай хамт
Өөрийн амралтын газарт орохоор босооч.
9 Өөрийн тахилч нарыг зөв шударгаар хувцасла.
Таны бурханлаг хүмүүс баяр хөөр болон дуулаг.

10 Өөрийн зарц Давидын төлөө
Тослогдогчийнхоо нүүрийг бүү буруулаач.
11 ЭЗЭН Давидад
энэ үнэнээс буцахгүй гэж тангарагласан нь
"Чиний биеэс төрсөн хүүхдээс Би чиний сэнтийд зална.
12 Хэрэв чиний хөвгүүд Миний гэрээг болон
Миний тэдэнд сургадаг гэрчлэлийг минь сахивал
Тэдний хөвгүүд ч бас чиний сэнтийд мөнхөд залрах болно" хэмээв.

13 Учир нь ЭЗЭН Сионыг сонгосон юм.
Тэр түүнийг Өөрийн орших газар болгохыг хүсэв.
14 "Энэ бол мөнхөд Миний амрах газар болой.
Үүнийг хүссэн тул Би энд амьдарна.
15 Би түүнийг хоол хүнсээр элбэгээр ерөөнө.
Би гачигдагсдыг нь талхаар хангана.
16 Түүний тахилч нарыг ч бас Би авралаар хувцаслах бөгөөд
Түүний бурханлаг хүмүүс баярлан чангаар дуулна.
17 Тэнд Би Давидын эврийг ургуулна.
Би Өөрийн тослогдогчийн төлөө дэнлүүг бэлтгэсэн юм.
18 Түүний дайснуудыг Би ичгүүрээр хувцаслана.
Харин өөрийнх нь дээр титэм нь гялбах болно".[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]