Дуулал [135]

1 ЭЗЭНийг магтагтун!
ЭЗЭНий нэрийг магтагтун.
ЭЗЭНий зарц нар аа, магтагтун,
2 ЭЗЭНий өргөөнд,
Бидний Бурханы өргөөний хашаанд зогсогчид оо, та нар.
3 ЭЗЭНийг магтагтун. Учир нь ЭЗЭН бол сайн.
Түүний нэрд магтан дуулагтун. Учир нь тэр сайхан юм.
4 Учир нь ЭЗЭН Өөртөө зориулан Иаковыг,
Өөрийн өмч болгон Израилийг сонгосон билээ.

5 ЭЗЭН бол аугаа бөгөөд
Бидний Эзэн бол бүх бурхдаас илүү дээгүүр гэдгийг би мэднэ.
6 ЭЗЭН таалдаг аливаа зүйлээ
Тэнгэрт ба газарт хийгээд далайнуудад ба бүх гүн газруудад үйлддэг билээ.
7 Тэрээр дэлхийн зах хязгааруудаас уур манангуудыг дээшээ хөөрүүлдэг.
Тэр бол бороонд зориулан аянга цахилгааныг бүтээж,
Өөрийн агуулахуудаас салхийг гаргадаг.

8 Тэрээр Египетийн уугануудыг,
Хүний хүүхэд, амьтны төлийн аль алиныг цохисон.
9 Египет ээ, Тэр чиний дунд тэмдгүүд ба гайхамшгуудыг
Фараон болон түүний бүх түшмэд дээр илгээсэн юм.
10 Тэрээр олон үндэстнүүдийг бут цохиж,
Хүчтэй хаадыг алсны дотор
11 Аморичуудын хаан Сихон,
Башаны хаан Ог болон
Канааны бүх хаанчлалууд болой.
12 Тэр тэдний газар нутгийг өв болгон
Өөрийн ард түмэн болох Израильд өв болгон өгсөн.
13 Өө, ЭЗЭН, Таны нэр мөнхийнх бөгөөд
Өө, ЭЗЭН, Таны тухай дурсгал бүх үеүдэд хүрнэ.
14 Учир нь ЭЗЭН Өөрийн ард түмнийг шүүж,
Өөрийн зарц нарыг өршөөнө.
15 Улс үндэстнүүдийн шүтээнүүд бол алт, мөнгө буюу
Хүний гарын бүтээл юм.
16 Тэд амтай боловч ярьдаггүй.
Тэд нүдтэй боловч хардаггүй.
17 Тэд чихтэй боловч сонсдоггүй,
Тэдний аманд ямар ч амьсгал байхгүй билээ.
18 Тэднийг бүтээдэг хүмүүс,
Тэдэнд итгэгчид бүгдээрээ тэдэнтэй адилхан болно.

19 Израилийн гэр ээ, ЭЗЭНийг магтагтун.
Аароны гэр ээ, ЭЗЭНийг магтагтун.
20 Левийн гэр ээ, ЭЗЭНийг магтагтун.
ЭЗЭНээс эмээгчид ээ, та нар ЭЗЭНийг магтагтун.
21 Иерусалимд оршин суудаг
ЭЗЭН Сионоос магтагдах болтугай.
ЭЗЭНийг магтагтун![Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]