Дуулал [136]

1 ЭЗЭНд талархагтун. Учир нь Тэр сайн,
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
2 Бурхдын Бурханд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
3 Эздийн ЭЗЭНд талархагтун,
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
4 Агуу гайхамшгуудыг ганцаар үйлдэгч Түүнд талархагтун,
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
5 Цэцэн мэргэнээр тэнгэрүүдийг бүтээсэн Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
6 Газрыг усан дээгүүр дэлгэсэн Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
7 Агуу гэрлүүдийг бүтээсэн Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
8 Нараар өдрийг захируулагч Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
9 Шөнийг захируулахаар сар ба оддыг бүтээсэн Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.

10 Египетийн ууган хүүхдүүдийг цохисон Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
11 Израилийг тэдний дундаас гарган авчирсан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
12 Хүчит гар, сунгасан мутраар гаргасан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
13 Улаан Тэнгисийг хоёр хэсэгт хуваасан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
14 Түүний дундуур Израилийг гаргасан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
15 Харин Тэрээр Фараон ба түүний их цэргийг Улаан Тэнгист сүйрүүлсэн Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
16 Өөрийн хүмүүсийг цөлөөр дагуулсан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
17 Их хаадыг бут цохьсон Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
18 Хүчит хаадыг алсан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
19 Аморичуудын хаан Сихоныг алсан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
20 Башаны хаан Огийг алсан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
21 Тэдний газрыг өв болгон өгсөн Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
22 Өөрийн зарц Израильд өв болгосон Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.

23 Дорд байхад маань биднийг дурсан санасан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
24 Биднийг өстнүүдээс маань аварсан Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
25 Бүх махбодод хоол хүнс өгдөг Түүнд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.
26 Тэнгэрийн Бурханд талархагтун.
Учир нь Түүний хайр энэрэл мөнхийнх.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]