Дуулал [138]

1 Би бүхий л зүрхээрээ Танд талархал өргөнө.
Би бурхдын өмнө Таныг магтан дуулна.
2 Би Таны ариун сүм уруу хандан сөгдөн мөргөж,
Таны хайр энэрэл, үнэний тань төлөө Таны нэрд талархал өргөнө.
Учир нь Та Өөрийн бүх нэрээр Өөрийн үгийг өндөрт өргөмжилсөн юм.
3 Миний дуудсан өдөр Та надад хариулжээ.
Та сэтгэлийг минь хүчтэй болгон намайг зоригжуулсан.

4 Өө, ЭЗЭН, Таны амнаас гарах үгийг сонсохдоо
Газрын бүх хаад Танд талархал өргөнө.
5 Тэд ЭЗЭНий замуудын тухай дуулна.
Учир нь ЭЗЭНий сүр жавхлан агуу их билээ.
6 Учир нь ЭЗЭН хэдийгээр өндөрт оршдог боловч
Дорд хүнийг харж ханддаг,
Харин бардамнагчийг Тэр холоос ч мэддэг юм.

7 Хэдийгээр би бэрхшээл зовлонгийн дунд явдаг ч Та намайг сэргээнэ.
Та мутраа миний дайснуудын уур хилэнгийн өмнөөс сунгах бөгөөд
Таны баруун мутар намайг аварна.
8 ЭЗЭН надад хамаарах зүйлсийг гүйцэлдүүлнэ.
Өө, ЭЗЭН, Таны хайр энэрэл мөнхийн юм.
Өөрийн мутрын бүтээлүүдийг бүү орхиоч.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]