Дуулал [144]

1 Миний гарыг дайтахад болоод
Миний хурууг тулалдахад бэлтгэдэг,
Миний хад болох ЭЗЭН магтагдах болтугай.
2 Тэр бол миний хайр энэрэл ба миний цайз,
Миний бэхлэлт ба миний аврагч,
Миний бамбай ба миний хоргоддог Нэгэн,
Хүмүүсийг минь миний дор захируулагч.
3 Өө, ЭЗЭН, хүн гэгч нь юу болоод
Та түүнийг мэддэг юм бэ?
Хүний хүү гэгч нь юу болоод Та түүний тухай боддог юм бэ?
4 Хүн бол зүгээр л нэг амьсгалтай адил юм.
Түүний өдрүүд бол өнгөрч буй сүүдэр шиг билээ.

5 Өө, ЭЗЭН, Өөрийн тэнгэрүүдийг бөхийлгөөд доош бууж ирээч.
Утаа гаргуулахаар уулсад хүрээч.
6 Аянга цахилгаан цахиулж, тэднийг тараагаач.
Сумнуудаа харваж, тэднийг бут цохиоч.
7 Өндөр дээрээс Өөрийн мутрыг сунган,
Намайг их уснаас болон
Харь хүмүүсийн гараас авран чөлөөлөөч.
8 Тэдний ам худал хуурмагийг ярьдаг бөгөөд
Тэдний баруун гар бол худал хуурмагийн баруун гар юм.

9 Өө, Бурхан, би Танд шинэ дууг дуулна.
Арван утаст ятгаар би Танд магтан дуулна.
10 Та хаадад авралыг хайрлаж,
Өөрийн зарц Давидыг бузар илднээс авардаг билээ.
11 Ам нь худал хуурмагийг хэлдэг,
Баруун гар нь худал хуурмагийн баруун гар болох
Харь хүмүүсийн гараас намайг авран чөлөөлөөч.

12 Манай хөвгүүдийг залууд нь ургаж гүйцсэн ургамал мэт,
Манай охидыг ордонд зориулан урласан булангийн багана мэт болгооч.
13 Манай саравчууд бүх төрлийн тариа будаагаар дүүрэн,
Манай хонин сүргүүд талбайнуудад минь
Мянга, түмээр үржих болтугай.
14 Манай үхэр сүргүүд
Гай зовлон, алдагдалгүй хүнд ачааг зөөж,
Манай гудамжнуудад хашхирах дуун ч байхгүй болох болтугай!
15 Ийм ард түмэн юутай ерөөлтэй вэ!
ЭЗЭНийг өөрсдийн Бурханаа болгодог ард түмэн юутай ерөөлтэй вэ![Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]