Дуулал [145]

1 Өө, Хаан болох Бурхан минь, би Таныг өргөмжилж,
Таны нэрийг үүрд мөнхөд магтана.
2 Өдөр бүр би Таныг магтаж,
Таны нэрийг үүрд мөнхөд магтана.
3 ЭЗЭН бол агуу ба өндөрт магтууштай бөгөөд
Түүний агуу байдал хэмжээлшгүй билээ.
4 Нэг үеийнхэн Таны үйлсийг нөгөө үеийнхэнд магтаж,
Таны хүчирхэг үйлдлүүдийг тунхаглана.
5 Таны сүр хүчний цог жавхлант яруу алдар болон
Таны гайхамшигт үйлсийг би тунгаан бодно.
6 Хүмүүс Таны сүрдмээр үйлсийн хүчийг ярих бөгөөд
Би ч Таны агуу байдлыг тунхаглана.
7 Тэд Таны элбэг баян сайн сайхны дурсгалыг хичээнгүйлэн ярих бөгөөд
Би ч Таны зөв шударгын тухай баяртайгаар хашхирна.

8 ЭЗЭН бол нигүүлсэнгүй ба өршөөнгүй,
Уурлахдаа удаан, хайр энэрлээр агуу их юм.
9 ЭЗЭН бол бүгдэд сайн,
Түүний өршөөлүүд Өөрийнх нь бүтээл бүхний дээр байдаг.
10 Өө, ЭЗЭН, Таны бүтээл бүхэн Танд талархал өргөх бөгөөд
Таны бурханлаг хүмүүс Таныг магтацгаана.
11 Тэд Таны хаанчлалын сүр жавхлангийн тухай ярьж,
Таны сүр хүчний талаар өгүүлнэ.
12 Энэ нь хүний хөвгүүдэд Таны хүчит үйлс болон
Таны хаанчлалын сүр жавхлангийн яруу алдрыг мэдүүлэхийн тулд болой.
13 Таны хаанчлал бол мөнхийнх бөгөөд
Таны ноёрхол бол үеийн үед үргэлжилнэ.

14 ЭЗЭН унасан бүхнийг өндийлгөж,
Сөхөрсөн бүхнийг босгодог.
15 Бүхний нүд Тан уруу хардаг бөгөөд
Та товлосон цагт тэдний хоол хүнсийг өгдөг билээ.
16 Та мутраа дэлгэн,
Бүх амьтны хүслийг хангадаг юм.

17 ЭЗЭН бол Өөрийн бүх замд зөв шударга,
Өөрийн бүх үйлсэд энэрэнгүй.
18 ЭЗЭН Өөрийг нь дуудагч бүхэнд,
Өөрийг нь үнэнээр дуудагч бүхэнд ойр байдаг.
19 Тэрээр Өөрөөс нь эмээгчдийн хүслийг биелүүлнэ.
Тэр бас тэдний хашхирахыг сонсон, тэднийг аварна.
20 ЭЗЭН Өөрийг нь хайрладаг бүгдийг сахин хамгаалдаг,
Харин бүх хорон муу хүнийг Тэр устгана.
21 Миний ам ЭЗЭНий магтаалыг өгүүлэх бөгөөд
Бүх махан биес Түүний ариун нэрийг үүрд мөнхөд магтацгаана.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]