Дуулал [146]

1 ЭЗЭНийг магтагтун!
Сэтгэл минь ээ, ЭЗЭНийг магтагтун!
2 Би амьддаа ЭЗЭНийг магтана.
Би байх зуураа Бурхандаа магтан дуулна.
3 Ноёдод бүү итгэ,
Авралгүй хүний хүүд ч бүү итгэ.
4 Түүний сүнс гарч явдаг бөгөөд тэрээр газар шороо уруу буцдаг.
Яг тэр өдөр түүний бодлууд мөхдөг.
5 Иаковын Бурханыг өөрийн тусламж болгон,
Өөрийн Бурхан ЭЗЭНд найдагчид юутай ерөөлтэй вэ!
6 Тэрээр тэнгэр ба газар,
Далай хийгээд түүний дотор байгч бүхнийг бүтээсэн.
Тэрээр итгэлийг мөнхөд сахин,
7 Дарлагдагсдад шударга ёсыг гүйцэлдүүлж,
Өлсөгчдөд ч хоол хүнс өгдөг.
ЭЗЭН хоригдлуудыг чөлөөлдөг юм.

8 ЭЗЭН сохор хүнд хараа оруулдаг.
ЭЗЭН сөхрөгчдийг босгодог.
ЭЗЭН зөв шударга хүмүүсийг хайрладаг.
9 ЭЗЭН харийн хүмүүсийг хамгаалдаг.
Тэрээр эцэггүй ба бэлэвснийг тэтгэдэг,
Харин хорон муу хүний замд хөндөлддөг.
10 Сион оо, чиний Бурхан болох ЭЗЭН
Бүх үеийнхний туршид, мөнхөд захирна.
ЭЗЭНийг магтагтун![Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]