Дуулал [57]

1 Намайг өршөөгөөч, Бурхан, намайг өршөөгөөч.
Учир нь миний сэтгэл Таны дотор хоргоддог.
Таны жигүүрийн сүүдэрт би
Сүйрлийг өнгөртөл хоргодно.
2 Би Хамгийн Дээд Бурханд хашхирна.
Тэр бол миний төлөө биелүүлдэг Бурхан.
3 Тэрээр тэнгэрээс илгээж, намайг аварна.
Тэр намайг залгихаар завдагчдыг зэмлэдэг. Бурхан Өөрийн хайр энэрэл болон үнэнийг илгээнэ.

4 Миний сэтгэл арслангуудын дунд байна.
Би амаар гал гаргагчдын дунд хэвтдэг.
Тэд бол хүний хөвгүүд бөгөөд шүд нь жад ба сум,
Хэл нь хурц илд юм.
5 Бурхан, тэнгэрүүдээс дээгүүр өргөмжлөгдөөч.
Таны сүр жавхлан бүх дэлхийн дээгүүр байг.
6 Тэд миний хөлд тор тавьсан.
Сэтгэл минь бөхийв.
Тэд миний өмнө нүх ухсан.
Тэд түүний гүн уруу унацгаав.
7 Зүрх минь бат байна, Өө, Бурхан, зүрх минь бат байна.
Би дуулна, би магтан дуулна.
8 Зүрх минь, сэрээч!
Босоо ятга болон ятга аа, сэрээч!
Би үүрийн гэгээг сэрээнэ.
9 Өө Эзэн, би хүмүүсийн дунд Танд талархал өргөнө.
Би үндэстнүүдийн дунд Таныг магтан дуулна.
10 Учир нь Таны хайр энэрэл тэнгэрт тулам агуу бөгөөд
Таны үнэн үүлсэд тулам агуу билээ.
11 Өө Бурхан, тэнгэрүүдээс дээгүүр өргөмжлөгдөөч.
Таны сүр жавхлан бүх дэлхийн дээгүүр байг.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]