Дуулал [76]

1 Бурхан Иудад алдартай.
Түүний нэр Израильд аугаа.
2 Түүний асар Салемд бий.
Түүний орших газар ч бас Сионд бий.
3 Тэнд Тэрээр галтай сумнууд,
Бамбай, сэлэм болон дайны зэвсгүүдийг хугалсан.
4 Та бол алдартай,
Олзны уулсаас ч илүү сүр жавхлантай.
5 Бат бэх зүрхтэй хүмүүс дээрэмдүүлж,
Нойрсоцгоожээ.
Дайчдын хэн нь ч гараа хөдөлгөж чадаагүй.
6 Иаковын Бурхан, Таны зэмлэлд
Морьтон хийгээд морь нь хоёулаа гүн нойронд автжээ.
7 Та, зөвхөн Та бол эмээн хүндэтгүүштэй юм.
Таныг нэгэнт уурласан үед хэн Таны өмнө зогсох вэ?

8 Та тэнгэрээс шүүлтийг сонсгосон.
9 Бурхан дэлхийн бүх даруу хүмүүсийг аврахаар
Шүүхийн тулд боссон үед
Газар айж, дуугүй байсан.
10 Учир нь хүний уур хилэн Таныг магтах болно.
Уур хилэнгийн үлдэгсдээр Та Өөрийгөө хүрээлүүлнэ.

11 Өөрийн Бурхан ЭЗЭНд тангараглаж, түүнийгээ биелүүл.
Түүнийг хүрээлэгч бүгд эмээвэл зохих Түүнд бэлгүүдийг баригтун.
12 Тэрээр ноёдын сүнсийг номхтгоно.
Түүнээс дэлхийн хаад айдаг юм.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]