Дуулал [77]

1 Дуу минь Бурханд ханддаг, би чангаар хашхирна.
Дуу минь Бурханд ханддаг, Тэр намайг сонсоно.
2 Зовлон зүдгүүрийнхээ өдөр би Эзэнийг хайсан.
Шөнөөр ч гар минь ядрахгүйгээр сунгагдсан байдаг.
Сэтгэл минь ч тайвшрахаас татгалздаг.
3 Би Бурханыг санаад, зовж шаналсан байдаг.
Би санаа алдаад, сүнс минь сульддаг.
4 Та миний нүдийг цавчуулаагүй.
Би маш их шаналсан болохоор ярьж ч чадахгүй байна.
5 Би урьдын өдрүүдийн тухай,
Өмнөх жилүүдийн тухай бодсон.
6 Би өөрийн дууг шөнө санана.
Би зүрхээрээ бясалгах бөгөөд
Сүнс минь тунгаан боддог.

7 Эзэн үүрд орхих уу?
Тэр дахин хэзээ ч ивээхгүй гэж үү?
8 Түүний хайр энэрэл мөнхөд барагдсан уу?
Амлалт мөнхөд үгүй болсон уу?
9 Бурхан нигүүлсэнгүй байхаа мартсан уу?
Эсвэл Тэр уурандаа өршөөлөө хаасан уу?
10 Тэгээд би "Хамгийн Дээд Нэгэний баруун мутар өөрчлөгдсөн нь
Миний уй гашуу билээ" гэв.

11 Би ЭЗЭНий үйлсийг санана.
Би эрт үеийн Таны гайхамшгуудыг үнэхээр санана.
12 Би Таны бүх ажлыг тунгаан,
Таны үйлсийг шимтэн бодно.
13 Бурхан, Таны зам бол ариун.
Ямар бурхан бидний Бурханы адил агуу вэ?
14 Та бол гайхамшгуудыг үйлддэг Бурхан.
Та ард түмнүүдийн дунд Өөрийн хүч чадлыг мэдүүлсэн.
15 Та Өөрийн хүчээр Өөрийн хүмүүсийг буюу
Иаков ба Иосефын хөвгүүдийг зольсон.
16 Бурхан, их ус Таныг харсан.
Их ус Таныг харсан бөгөөд тэд ихэд айсан.
Гүн нь ч чичирсэн.
17 Үүлс усыг асгасан.
Тэнгэрүүд ч дуу гаргасан.
Таны сумнууд ч энд тэнд гялбасан.
18 Таны аянгын дуу хуй салхин дунд байв.
Цахилгаан гялбаанууд дэлхийг гэрэлтүүлсэн.
Газар чичрэн хөдөлсөн.
19 Таны зам далайд,
Таны жимүүд их усанд байсан бөгөөд
Таны мөрүүд ч мэдэгдэхгүй.
20 Та Өөрийн хүмүүсийг хонин сүрэг мэт
Мосе ба Аароны гараар удирдсан.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]