Дуулал [79]

1 Бурхан, үндэстнүүд Таны өв уруу иржээ.
Тэд Таны ариун сүмийг бузарлажээ.
Тэд Иерусалимыг балгас болгожээ.
2 Тэд Таны зарц нарын цогцсуудыг тэнгэрийн шувуудад хоол болгон,
Таны бурханлаг хүмүүсийн махан биеийг газрын араатнуудад өгсөн.
3 Тэд цусаа Иерусалимын эргэн тойронд ус мэт урсгасан.
Тэднийг оршуулах хэн ч байгаагүй.
4 Бид өөрсдийн хөршүүдэд буруутан,
Бидний эргэн тойронд байгсдад доог тохуу болсон.
5 ЭЗЭН, хэдий болтол вэ? Та мөнхөд уурласаар байх уу?
Таны хардалт гал шиг шатах уу?
6 Өөрийн уур хилэнг Таныг мэддэггүй үндэстнүүд,
Таны нэрийг дууддаггүй хаанчлалууд дээр асгаач.
7 Учир нь тэд Иаковыг залгиж,
Орших газрыг нь цөл болгосон.

8 Бидний өвөг дээдсийн гэм бурууг бидний эсрэг бүү санаач.
Бид маш дор орсон учир
Таны өршөөлөөр биднийг хурдан угтан авахаар ирээч.
9 Бидний авралын Бурхан, Өөрийн нэрийн алдрын төлөө бидэнд туслаач.
Өөрийн нэрийн төлөө биднийг аварч, бидний гэмийг уучлаач.
10 Юунд үндэстнүүд "Тэдний Бурхан хаана байна вэ?" гэж хэлэх ёстой вэ?
Таны зарц нарын урссан цусны өс хонзон
Бидний нүдэнд үндэстнүүдийн дунд мэдэгдэх болтугай.
11 Хоригдлуудын ёолох дуу Таны өмнө ирэг.
Үхэхээр яллагдсан хүмүүсийг Өөрийн хүчний агуугаар хамгаалаач.
12 Эзэн, Таныг буруутгасан буруутгалыг
Бидний хөршүүдэд өвөрт нь долоо дахин илүүгээр буцаан өгөөч.
13 Тэгвэл Таны ард түмэн, Таны бэлчээрийн хонин сүрэг бид
Танд мөнхөд талархана.
Таны магтаалыг бид үеийн үед дамжуулна.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]