Дуулал [96]

1 ЭЗЭНд шинэ дууг дуулагтун.
Бүх дэлхий ЭЗЭНд дуулагтун.
2 ЭЗЭНд дуулж, Түүний нэрийг магтагтун.
Түүний авралын сайн мэдээг өдрөөс өдөрт тунхаглагтун.
3 Түүний алдрыг үндэстнүүдийн дунд,
Түүний гайхамшигт үйлсийг бүх ард түмнүүдийн дунд тунхаглагтун.
4 ЭЗЭН аугаа их учир эрхэм дээдээр магтагдах юм.
Бүх бурхдаас илүүгээр Түүнээс эмээвэл зохино.
5 Учир нь хүмүүсийн бүх бурхад бол хоосон шүтээнүүд,
Харин ЭЗЭН тэнгэрүүдийг бүтээсэн.
6 Цог жавхлан ба сүр жавхлан Түүний өмнө,
Хүч чадал ба үзэсгэлэн Түүний ариун газарт байдаг.

7 Ард түмнүүдийн ургууд аа, ЭЗЭНд өгөгтүн,
ЭЗЭНд алдар ба хүч чадлыг өгөгтүн.
8 ЭЗЭНд нэрийнх нь алдрыг өгөгтүн.
Өргөл авчирч, Түүний өргөөний хашаанд ирэгтүн.
9 Ариун байдлын гоо үзэсгэлэнгээр ЭЗЭНд мөргөгтүн.
Бүх дэлхий Түүний өмнө чичрэгтүн.
10 Үндэстнүүдийн дунд "ЭЗЭН захирдаг.
Үнэхээр ертөнц бат бэх тогтоогдсон бөгөөд ганхахгүй.
Тэрээр хүмүүсийг шударга ёсоор шүүнэ" гэж хэл.

11 Тэнгэрүүдийг баясгаж, газар дэлхийг баярлуул.
Далай болон түүний доторх бүх юмсыг нүргэлүүл.
12 Талбай болон түүний доторх бүх юмсыг баясга.
Тэгээд ойн бүх модод ЭЗЭНий өмнө баясан дуулна.
13 Учир нь Тэр ирж байна,
Учир нь Тэрээр газар дэлхийг шүүхээр ирж байна.
Тэрээр ертөнцийг зөв шударгаар,
Хүмүүсийг Өөрийн итгэлтэй байдлаар шүүнэ.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]