Дуулал [98]

1 ЭЗЭНд шинэ дууг дуулагтун.
Учир нь Тэрээр гайхамшигтай зүйлсийг үйлдсэн бөгөөд
Түүний баруун гар ба Түүний ариун мутар Түүнд авралыг гүйцэтгэсэн.
2 ЭЗЭН Өөрийн авралыг мэдүүлсэн.
Тэрээр үндэстнүүдийн нүдэнд Өөрийн зөв шударга байдлыг илчилсэн.
3 Тэрээр Израилийн гэрт хандсан Өөрийн хайр энэрэл ба итгэлтэй байдлаа санасан.
Дэлхийн зах хязгаар бүр бидний Бурханы авралыг үзсэн юм.

4 Бүх дэлхий ЭЗЭНд баяртайгаар хашхирагтун.
Дуу гарган, баярлан дуулж, магтан дуулагтун.
5 Ятгаар болон ая эгшгээр,
Ятгаар ЭЗЭНд магтан дуулагтун.
6 Бүрээнүүд болон эвэр бүрээний дуугаар
ЭЗЭН болох Хааны өмнө баяртайгаар хашхирагтун.

7 Далай болон түүний доторх бүх юмсыг,
Ертөнц болон түүн дотор оршигч бүхнийг нүргэлүүл.
8 ЭЗЭНий өмнө гол мөрнүүдийг алга ташуулан,
Уул нуруудыг баярлан дуулуул.
9 Учир нь Тэрээр газар дэлхийг шүүхээр ирж байна.
Тэрээр ертөнцийг зөв шударгаар,
Хүмүүсийг тэгш ёсоор шүүх болно.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]