Дуулал [99]

1 ЭЗЭН захирдаг. Хүмүүсийг чичрүүлэгтүн.
Тэрээр херубуудын дээр залардаг. Газар дэлхийг ганхуулагтун.
2 ЭЗЭН Сионд агуу бөгөөд
Бүх үндэстний дээр өргөмжлөгдсөн.
3 Таны агуу, сүрдмээр нэрийг тэд магтан дуулаг.
Тэр бол ариун.
4 Хааны хүч чадал нь шүүхийг хайрладаг.
Та тэгш ёсыг батжуулсан.
Та Иаковын дотор шүүх ба зөв шударга байдлыг гүйцэлдүүлсэн.
5 Бидний Бурхан ЭЗЭНийг өргөмжилж,
Түүний хөлийн гишгүүрийн өмнө мөргөгтүн.
Тэр бол ариун.

6 Мосе, Аарон нар Түүний тахилч нарын дунд,
Мөн Самуел Түүний нэрийг дуудагчдын дунд байсан.
Тэд ЭЗЭНийг дуудсанд Тэрээр тэдэнд хариулсан.
7 Тэр тэдэнд үүлэн багананаас айлдсан.
Тэд Түүний өгсөн гэрчлэл болон зарлигийг сахин биелүүлсэн.
8 Бидний Бурхан ЭЗЭН, Та тэдэнд хариулсан.
Та тэднийг уучилдаг Бурхан,
Мөн тэдний үйлдсэнд хариуг өгөгч байсан.
9 Бидний Бурхан ЭЗЭНийг өргөмжилж,
Түүний ариун ууланд мөргөгтүн.
Учир нь бидний Бурхан ЭЗЭН бол ариун.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]